De gebruiker van Latravia.com wordt geacht op de hoogte te zijn van de gebruiksvoorwaarden die in dit deel van Latravia.com vermeldt zijn. Door Latravia.com te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van Latravia.com

Per schriftelijk verzoek kunnen de gebruikersvoorwaarden schriftelijk toegezonden worden. Het adres kan aangevraagd worden per mail: contact@latravia.com.

Algemeen

Deze website is samengesteld door Latravia.com. Latravia.com heeft ten allen tijde het recht de Algemene voorwaarden aan te passen. De meest recente versie is online op Latravia.com te vinden. Er is geen garantie op de beschikbaarheid van de website. Mocht Latravia.com besluiten te stoppen met haar activiteiten dan komt aan de gebruiker geen recht op compensatie of schadevergoeding toe. Logischerwijs dient de gebruiker zelf zorg te dragen voor apparatuur en internetverbinding om gebruik te maken van Latravia.com

Gebruikers van Latravia.com worden toegestaan om de site te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Commerciële doeleinden in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Latravia.com. Ook is het niet toegestaan om de site en of verstrekte informatie te gebruiken op een manier die in strijd is met de algemene voorwaarden, de wet of de maatschappij schade toebrengt.

Aansprakelijkheid

Latravia.com is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de website of de mogelijkheid van het gebruik van de website, evenmin voor enige andere schade aan apparatuur zoals hardware of software als gevolg van gebruik van de website.

In de disclaimer is uitgebreide informatie te vinden.

Auteursrecht artikelen

Al het werk dat op Latravia.com staat is auteursrechtelijk beschermd. Privé gebruik wordt toegestaan, maar de teksten mogen op geen enkele wijze hergepubliceerd worden, niet in beeld, geluid, video of tekst. In het geval van inbreuk op de auteursrechten van Latravia.com en/of haar leveranciers, behoudt Latravia.com zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

De hierna volgende tekst komt van Wikipedia.org en dient ter verduidelijking. Opzettelijke schending van het auteursrecht, waaronder wordt verstaan een verveelvoudiging en verspreiding zonder de vereiste voorafgaande toestemming van de maker of de eventuele rechthebbende, geldt in Nederland als een misdrijf. Ze kan zelfs met gevangenisstraf worden bestraft. Bij schending van auteursrecht kan ter vervolging bij de politie aangifte gedaan worden. In de praktijk zal zelden daadwerkelijk door het Openbaar Ministerie tot vervolging van verdachten worden overgegaan, tenzij er sprake is van grootschalige opzettelijke inbreuk. Een civiele rechtszaak is wel mogelijk: daarin kan worden verlangd dat de verveelvoudiging en verspreiding wordt gestaakt en ook kan een schadevergoeding en een eventuele winstafdracht door de inbreukpleger worden verlangd.

Artikel 1 van de Auteurswet van 23 september 1912 definieert ‘auteursrecht’ als volgt:
“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”

Volgens de Nederlandse Hoge Raad in het Van Dale/Romme-arrest is elk originele schepping waarin het stempel van de maker te herkennen is een auteursrechtelijk beschermd werk. Dat het auteursrecht niet altijd gaat boven de vrijheid van meningsuiting heeft de rechter bepaald in het Scientology-arrest.

De Nederlandse Auteurswet bevat ook een bijzondere bepaling voor nieuws en ook een bepaling voor het wettelijk vrijgelaten beperkt eigen gebruik. De auteurswet is niet van toepassing op nieuwsberichten (auteursrechten kunnen dan niet voorbehouden worden, ook niet als dit nadrukkelijk door de maker geclaimd wordt).

Foto’s en grafisch materiaal

Foto’s en grafisch materiaal komen van de website Unsplash.

Privacy – het vastleggen en verwerken van persoonsgegevens

Latravia.com behoudt zich het recht voor persoonsgegevens waaronder e-mail adres, IP adres en NAW-gegevens te verzamelen en te bewaren voor de hierna volgende doeleinden:
1) Het leveren en verbeteren van de diensten
2) Het meten van het bezoekersgedrag op de website ten einde de service en gebruiksgemak te verbeteren
3) Gebruikers op de hoogte te houden van interessant nieuws, aanbiedingen of andere uitingen die in lijn liggen met de bezigheden van Latravia.com. Deze uitingen kunnen ook van zorgvuldig geselecteerde derden komen.

Voor meer informatie raadpleeg de privacy policy.

Latravia.com kan bij het gebruik maken van haar website gebruik maken van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookie wordt alleen gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. U heeft ten allen tijde de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de instellingen van de webbrowser die u in gebruik heeft.

Voor meer informatie raadpleeg de uitleg over Cookies.

Latravia.com heeft het recht om mailings per post of per e-mail te blijven sturen als een gebruiker een e-mailadres verstrekt heeft.